HELAL BELGESİ
MSDS
DANIŞMANLIK
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
CE Belgesi / CE İşareti / CE Markalama / CE Belgelendirme
BRC Belgesi
UKRSEPRO Ukrayna İhracat Belgesi
Marka
TSE
Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
ISO Eğitimleri
Site Haritası

Toplam Kalite Yönetiminin Temel Boyutları Neler?

Toplam kalite yönetimi, kaliteli bir organizasyon yaratılması için bazı tekniklerden ve yönetim metotlarından yararlanır. Bu teknik ve metotların tamamını toplam kalite yönetiminin temel boyutları olarak adlandırmak mümkün.

Toplam kalite, pek çok yönetim tekniğini ve yönetim metodunu kapsar.

Toplam kalite yönetiminde insan kalitesi hedefini gerçekleştirmek için insan kaynaklarının yönetimi, performans yönetimi, motivasyon yönetimi ve toplam katılım yönetimi önem taşır. Bir organizasyonda doğru insanların doğru işlerde istihdam edilmesi, takdir ve ödüllendirme yöntemiyle çalışanların motive edilmesi, performans değerlendirme ve ölçme konusuna önem verilmesi, ekip çalışması ve diğer katılım teknikleri ile tüm çalışanların organizasyonda aktif katılımcı durumuna getirilmesi son derece önemlidir. Toplam kalite yönetimi, tüm bu saydığımız yönetim tekniklerinin uygulanmasının gerekli olduğunu savunan bir yönetim anlayışıdır.

Toplam kalite yönetiminin temel amacı müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek. Bu nedenle, toplam kalite yönetimi aynı zamanda müşteri odaklı yönetim anlayışı olarak da bilinir. Müşteri istek ve beklentilerine uygun mal ve hizmet sunmak için sürekli eğitim ve sürekli gelişme önem taşır. Bunlar yanı sıra organizasyonda istatistiksel araçlar kullanılarak süreçlerin sürekli olarak kontrol edilmesi, mevcut hata ve yanlışların sürekli olarak ölçülmesi gerekir.

Toplam kalite yönetiminin en önemli boyutlarından birisi de vizyon yönetimi. Vizyon, olmaksızın bir hedefe ulaşmak mümkün değil. Vizyon, gerçekleştirilebilir hedef olarak algılanmalıdır.

Toplam kalite yönetiminin bir diğer boyutu toplam ahlak yönetimi. Kalite ile ahlak birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Kalitenin olmadığı yerde ahlak; ahlakın olmadığı yerde de kaliteye ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle, organizasyonda ahlakın tüm boyutlarının (liderlik ahlakı, yönetim ahlakı, insan ahlakı, sistem ahlakı, meslek ahlakı, çalışma ahlakı vs.) tesis edilmesi önem taşır.

Toplam kalite, organizasyonda sinerjizme önem veren bir yönetim anlayışıdır. Sinerjizm, dar anlamda tüm çalışanların yönetime katılımı; geniş anlamda ise organizasyonda insan, sistem, donanım vs. unsurların bir arada bulunması anlamına gelir. Bu çerçevede sinerjik yönetim, toplam kalite yönetiminin temel boyutlarından biridir.

Stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi anlayışında en önemli araç ya da tekniklerden biridir. Stratejik yönetimde, organizasyonun mevcut durum analizinin yapılması (SWOT analizi), benchmarking yönteminden yararlanılması, rekabet ve portföy analizleri ile en uygun strateji seçiminin yapılması amaçlanır.

Toplam kalite yönetiminde esnek üretim ve tam zamanında üretim anlayışları da önem taşır. Geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak toplam kalite yönetiminde üretimin gerekli zamanda ve gerektiği miktarda gerçekleştirilmesi yaklaşımı benimsenir. Teknolojik dönüşümün çok hızlı olduğu, ürün yaşam evrelerinin çok kısa olduğu ve müşteri beklentilerinin çok süratli değiştiği günümüzde esnek üretim anlayışının benimsenmesi kaçınılmaz olur.

Toplam kalite yönetiminde açık iletişim, öneri sistemleri, problem çözme gibi konular da son derece önem taşır. Toplam kalite, geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak kalitenin nihai ürün aşamasında muayene yoluyla kontrol edilmesi yaklaşımının doğru olmadığını, kalitenin ürünün tasarımı aşamasından başlayarak sürekli olarak kontrol edilmesini savunur. Organizasyonda problemlerin en aza indirilmesi için çalışanların katılımı yoluyla (kalite çemberleri, öneri grupları vs.) problemlerin ve hataların daha ortaya çıkmadan önce çözümlenmesi gerekir.

Toplam kalite yönetimi, günümüz bilgi toplumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin en geniş bir şekilde kullanılmasının önemi üzerinde durur. Toplam kalite yönetimi, bilgi destekli yönetim anlayışını savunmakta, bu amaçla organizasyonda enformasyon toplama, enformasyon analizi ve değerlendirilmesi, enformasyon saklama konularının önemli olduğunu savunur. Rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde bilgi rekabette üstünlük sağlayan en kilit unsurlardan biridir. Bu çerçevede araştırma ve geliştirme yönetimi, yenilik ve yaratıcılık yönetimi toplam kalite yönetiminin temel boyutlarıdır.

Toplam kalite yönetimi aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için etkin bir çevre yönetiminin gerekli olduğu üzerinde de durur. Çevre ahlakı, toplam kalite yönetiminin temel boyutlarından biridir.

Toplam kalite yönetimi yalın organizasyon ve öğrenen organizasyon oluşturulmasının önemi üzerinde de durur. Yalın organizasyon, organizasyon yapısının sadeleştirilmesini ve basitleştirilmesini, merkeziyetçi ve hiyerarşik organizasyon yapısı yerine adem-i merkeziyetçi ve katılımcı organizasyon yapısının ikame edilmesini savunur. Öğrenen organizasyon ise sürekli eğitime ve bilgiye önem veren ve bunlara yatırım yapan bir organizasyonu ifade eder.

Copyright © 2009 Beyoğlu Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Osmaniye Mah. Şirin Sok. Tekin Plaza B Blok No:6 Kat:2/2 Bakırköy / İstanbul
TEL: (212) 510 39 71 - FAX : (0212) 510 39 71 GSM : (0532) 350 82 45 E-Posta: bilgi@beyogludanismanlik.com