Toplam Kalite Yaklaşımın Farkları

Toplam kalite yaklaşımı ile diğer yaklaşımlar arasındaki en önemli farklardan birisi, yöneticilerin rolü konusundaki anlayıştır. Toplam kalite yaklaşımına göre yöneticilerin karar verme ve kontrol etme fonksiyonları daralmış, daha çok coaching (koçluk) ve danışmanlık fonksiyonu artmıştır. Toplam kalite yaklaşımının bir diğer önemli farklılığı da işbirliği anlayışını ast-üst, sahip-vekil(temsilci) anlayışı ile değiştirmiş olmasıdır. Öte yandan, toplam kalite yaklaşımının getirdiği önemli farklılıklardan biri işbirliği iken, diğerleri de çalışmanın takdirine dayalı motivasyon, yönetimin işi yapanın bilgisine inanması ve çalışanların fikirlerinden yararlanmasıdır.

Toplam kalite yaklaşımı bir taraftan müşterilerin mal ve hizmetlerle ilgili kalite beklentilerini yükseltirken, diğer taraftan da işletme yönetimlerine bu beklentileri karşılamaya yönelik uygun bakış açılarıyla etkili çalışma yöntemleri sunmaktadır. Bu şekildeki bir kalite anlayışıyla tanışan ve vazgeçme noktasında geri adım atması hemen hemen imkânsız olan bugünün müşterileriyle karşı karşıya olan satış elemanlarının da bu gelişmeye kayıtsız kalmaları elbette beklenemez.

Dolayısıyla, satış yönetimlerinin toplam kalite yaklaşımını öncelikle yönetim olarak benimsemesi ve bu çerçevede satış elemanlarını yetiştirmesi ve güçlendirmesi kaçınılmaz görünmektedir. Bir başka ifadeyle, satış yönetiminde toplam kalite yaklaşımından yararlanmanın zorunluluk haline geldiğini söylemek mümkündür.

Aslında, pazarlama anlayışının işletmelere sağlamış olduğu pazar ve müşteri yönelimli düşünme tarzı ve bu bağlamda, yöneticilere sunmuş olduğu pazarlama araçları, müşteri tatminini gerçekleştirmede son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, pazarlama anlayışındaki gelişmelerle toplam kalite yaklaşımının gelişimi arasında paralellik olduğu da görülmektedir.

Kaynak: Yaratım İçerik İletişim
(Bu yazı Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Torlak' ın Gelişen Yönetim Yaklaşımlarının Satış Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi başlıklı makalesinden derlenmiştir.)