ISO 9001 Belgesi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti

Tüm dünyada en fazla bilinen ve faaliyet gösterdiği alan ya da sektör farketmeksizin hemen her kurumun sahip olması gereken kalite standartlarından biri olan ISO 9001 , uluslararası düzeyde en fazla geçerliliği olan belgelerden biridir. Bu bağlamda, üretim ya da hizmet sektöründeki her firma, kamu veya özel sektör kuruluşları, en temel kalite standartlarından biri olan ISO 9001 ‘i almakla mükelleftir.
ISO 9001 sahibi kuruluşların bu belgeye sahip olmadaki temel amaçları hizmet verdiği müşterilerin memnuniyetini sağlamaktır. Bunu elde etmek için kurum bünyesinde gerekli olan bütün görev ve sorumluluklar, izlenmesi gereken stratejiler ve atılması gereken adımlar ISO 9001 içerisinde belirtilmektedir. Bu bağlamda, standart, kurumların sürekli olarak gelişmesini ve performanslarını iyileştirmesini sağlamakta, verdiği hizmetin kalitesini müşterilerine ve paydaşlarına ispatlamasını mümkün hale getirmektedir.
ISO 9001 ile ilgili detaylı bilgilere yer vermeden önce kısaca ISO’yu (Uluslararası Standartlar Örgütü) tanımakta fayda var.

ISO Nedir?

Resmi olarak 23 Şubat 1947’de kurulan ve halihazırda 162 üye ülkeye sahip uluslararası bir kurum olan ISO, faaliyetlerini bağımsız olarak yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Günümüzde uluslararası düzeyde geçerliliği olan birçok standardı yayınlayan ISO’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrindedir. Şu ana kadar ISO tarafından teknolojiden gıda güvenliğine, tarıma ve sağlık hizmetlerine kadar hemen hemen her endüstriyi kapsayan 21582 adet uluslararası standart ve ilgili belge yayınlanmıştır. Teknolojinin sürekli gelişmesine bağlı olarak ISO, standartlarını her beş senede bir gözden geçirmekte ve gerekli değişikleri yapmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

Günümüzde en temel kalite standardı olan ISO 9001 , kurumlara hem iç çalışmalarında hem de dışarıya yönelik faaliyetlerinde birçok fayda getirmektedir. Kurumsal bir yapıya geçişin ilk adımı olarak görülen bu standardın faydaları temel olarak şöyle özetlenebilir:
Kurum içerisinde yürütülen çalışmalarda hata oranı azalmakta ve işletme performansı sürekli olarak artırılabilmektedir.
Müşteri ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi ve en uygun şekilde karşılanabilmesi; böylelikle ISO 9001 ‘in en önemli hedeflerinden biri olan müşteri memnuniyetinin kazanılması sağlanabilmektedir.

Kurum içerisindeki iş bölümü en verimli şekilde ayarlanabilmekte ve çalışanlar daha fazla sürece dahil edilebilmektedir.
Çalışanların performansları daha kolay bir şekilde takip edilebilmektedir.

Belge sahibi işletme, faaliyet gösterdiği sektörde önemli bir rakip haline gelebilmektedir. Böylelikle, pazardaki en önemli ve gerekli kazanımlardan biri olan prestij, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde elde edilebilmektedir.
Bu yönetim sistemi sayesine faaliyet alanı genişletilebilmekte, yeni iş fırsatları oluşturulmakta ve yeni pazarlara erişim sağlanabilmektedir.
Birçok müşteri düşük kaliteli ürün ya da hizmet almak istemediği için tedarikçilerin mutlaka ISO 9001 belgesine sahip olmasını istemektedir. Bu bakımdan, belge sahibi işletme, rakiplerinin önüne geçerek ticari avantaj da sağlayabilmektedir.
Bütün bu faydalar neticesinde, belge sahibi olan işletme; sürdürülebilir kaliteye ulaşarak zaman, para ve kaynak olarak ciddi tasarruflar elde edebilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluşlar aracılığı ile alınabilmektedir. ISO 17021 standardına göre IAF (International Accreditation Forum) tarafından belge vermek için akredite edilen kurumuşlar, ISO 9001 için belgelendirme hizmeti sağlayabilmektedir.
Belge alma sürecinde bir danışman firma ile çalışmak her zaman daha avantajlı olmaktadır. Zira, bu firma, düzenledikleri eğitimler ile ISO 9001 ile ilgili bütün bilgilerin başvuru yapacak kurumun bünyesine kazandırılmasını sağlamakta ve başvurudan belge alımına kadarki geçen süreci profesyonel bir şekilde organize etmektedir. Bu süreç içerisinde belgeyi alacak kurumun yönetim sisteminin ISO 9001 gerekliliklerini karşılayacak hale getirilmesi ve başvuru kapsamında yapılacak denetimlere hazırlanması sağlanmaktadır.

ISO 9001 belgesi almak için yetkili bir kuruluşa başvuru yapıldığı zaman temelde aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
Başvuru sahibi firma ile belgelendirme yapan kuruluş arasında ücret, zaman, planlama, gizlilik vs gibi detayları içeren kapsamlı bir sözleşme imzalanmaktadır.

Akabinde firmadan faaliyetlerini, tedarikçikleri, müşterilerini, iş akışlarını vs içeren birtakım dokümanlar talep edilmektedir. Bu dokümanlar üzerinden ön denetim yapılmaktadır. Gerekirse, saha denetimi öncesinde iyileştirilmesi gereken kısımlar firmaya önceden bildirilmektedir.
Sonraki adım olarak yetkili belgelendirme kuruluşundan gelen bağımsız denetçiler, başvuru sahibi kurumun iş sahasını ziyaret etmektedir. Bu ziyarette, işletmenin ofis, atölye, fabrika vb gibi tesislerinde birtakım denetim ve kontroller gerçekleştirilmektedir. Bu denetimin süresi işletme büyüklüğüne ve faaliyet alanının genişliğine bağlı olarak değişmektedir.

Bu ziyaret sırasında eğer belge gerekliliklerine uymayan noktalar tespit edilirse firmadan bazı düzeltici aksiyonlar uygulamasını talep edilmektedir.
(Varsa) düzeltici aksiyonlar da uygulandıktan sonra kurumun ISO 9001 gerekliliklerini taşıdığına dair bir rapor düzenlenmektedir. Bu rapor onaylandıktan sonra başvuru sahibi kurum belge almaya hak kazanmış olmaktadır.

Belge Geçerlilik Süresi ne kadardır?

Belge geçerlilik süresi 3 yıldır. Fakat belge sahibi kurum bünyesinde yıllık veya dönemlik bazda denetleme ve kontroller gerçekleştirilebilmektedir. Eğer belgenin gerektirdiği noktalar ile uyumsuzluk gözlenirse belge iptali söz konusu olabilmektedir. Üç yılın sonunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse ve standardın gereklilikleri tam olarak yerine getirilmişse belge geçerlilik süresi tekrar uzatılabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Revizyonları

Bu yönetim sisteminin tarihi 1987 yılına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Kalite Güvence Sistemi olarak yayınlanan standart kendi içerisinde ISO 9000, 9002 ve 9003 olarak üç kısıma ayrılmakta ve kuruluşlar faaliyet alanına göre bu üç standarttan birini almaktaydı. Daha sonra 2000 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi adı altında birleştirilen bu standartlar, 2008 yılında kapsamlı bir revizyona uğramış ve ISO 9001 : 2008 olarak tekrar yayınlanmıştır. Son olarak 2015 yılında revize edilen bu standart, bazı konularda önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olan kurumlar, belgelerini 2015 revizyonuna yükseltmelidir. Bunun için de 2015 revizyonunda bahsedilen değişikliklerin kurum bünyesine kazandırılması; uygulamaların güncellenmesi ve gerekli dokümanların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Akabinde belgelendirme hizmeti veren yetkili kuruluşlara başvuru yapılabilmektedir. Bu
geçiş süresinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili de bu alanda hizmet veren bir danışmanlık firmasından destek almakta fayda vardır.

TS EN ISO 9001:2008 Standardı

Bu standart şu ana başlıklardan oluşmaktadır:
Kapsam
Atıf Yapılan Standartlar
Terimler ve Tarifler
Kalite Yönetim Sistemi
Yönetim Sorumluluğu
Kaynak Yönetimi
Ürün Gerçekleştirme
Ölçme, Analiz ve İyileştirme
TS EN ISO 9000 Serisi
TS EN ISO 9000 standartları şu dört temel standarttan oluşmaktadır:
TS EN ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Kavramlar,Terimler
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
TS EN ISO 9004:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
TS EN ISO 19011:2015 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

Anahtar kelimeler: ISO 9001
Meta açıklaması: Bu yazı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgiler ve ISO 9001 belgelendirme hizmeti hakkında açıklamalar içermektedir.

ISO nedir?
ISO 9001 2015 nedir?
ISO kalite standardı nedir?
Kalite yönetim sistemi ne demek?
TSE ISO 9000 nedir?
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi nedir?